Молитва Архангелу Михаилу – очень сильная защита

Вот почему особо выделяются 3-ий, 9-ий и 40-й дни после смерти: Душа человека до 3 дня находится рядом с его родными, с 3 по 9 день ей показывают загробный мир, а с 9 дня… Читать полностью в закрепе Телеграм канала
Содержание

Архангел Михаил в Православии

Святой Αρχάγγελος Μιχαήλ является высшей силой, верховным полководцем, именно он стоит во главе над сонмом ангелов, находящихся в Царствии Господнем. Имя Михаэ́ль с иврита переводится, как «подобный самому Богу».

Главный ангел, или Архангел, – победитель сатаны, избавитель Небес от падших ангелов (тех, кто переметнулся на сторону дьявола). Михаила считают покровителем воинов, которые сражаются за справедливость и борются с беззаконием, провозглошая истину.

Главенствующий ангел – боец со злом, всеми злыми духами и их проявлениями. Он упоминается в книге пророка Даниила, где выступает князем, который борется за свой народ. Откровение Иоанна рассказывает о великом воине, который боролся с темными духами на Небесах. Считается, что именно Михаил скинул падшего ангела с небес. 

Архистратиг приходил ко многим мессиям, к тем, кто уверовал в Бога и был чист и открыт сердцем. Вспомним, как Αρχάγγελος Μιχαήλ говорил с Иисусом в дни борьбы за Обетованную землю. Пророку Даниилу понадобилась помощь высшей силы тогда, когда рушилось правление Вавилонское.

Интересно, что биография главного воина света полна событий, которые поспособствовали тому, что даже мусульмане почитают у себя этого святого. Писания говорят, что Архистратиг предводительствует армией света, войском Господним, которое ведет на битву с дьявольским войском.

Михаил считается посланником Бога, он дарит всему человечеству доброту и благодать. Помимо всего прочего считается, что Архангел – повелитель облаков. Он следит за тем, как соблюдается божий закон и всегда присутствует на Страшном суде. В Коране главный ангел также считается защитником всех погибших верующих.

По всему миру находятся волшебные источники, названные в честь воина света. По преданиям именно Архистратиг стоит у райских врат, с помощью меча защищает их от непрошеных гостей.

В каких случаях можно молиться Михаилу Архангелу?

Жизненные ситуации, в которых может помочь и защитить Архистратиг Михаил, бывают разными. Наиболее распространенные примеры:

 • растерянность, необходимость выйти из запутанных обстоятельств;
 • защита от трагических событий, бед, войны, смерти;
 • защита от злых людей: врагов, обманщиков, грабителей, убийц и т.д.;
 • защита от негативного колдовского влияния (порчи);
 • просьба помочь в решении конкретной проблемы;
 • просьба определиться с жизненным предназначением;
 • просьба придать жизненные силы, терпение и выносливость;
 • просьба избавить от терзающих душу тревог, сомнений и страхов.

Данный список может быть продолжен. Посланник Господа услышит каждого, кто к нему обращается. Единственное условие — просить искренне, с верой в положительный исход молитвы.

Какие чудеса совершил Архангел

День памяти по церковным традициям – 6 (19) сентября. Архистратига славят по всему миру. Молитвы Архангелу Михаилу об исцелении возносят, зная о чудесах, которые он творит:

 1. Когда в Риме свирепствовала чума, случилось явление Святого Архангела. Образ увидел Папа Георгий Великий, когда проводил шествие по городу, испрашивая помощи в лечении болезни, прекращении эпидемии. Архангел явился на вершине мавзолея Адриана. Причем сам образ говорил о том, что Святой пришел защитить народ – он спрятал свой меч в ножны. Вскоре после этого пик эпидемии прошел, люд стал выздоравливать. Однако чудо не прошло бесследно, в честь Святого был переименован монастырь, где видели Архистратига. Теперь строение называется замок Святого Ангела.
 2. Явление Архангела способствовало обращению во христианство лангобардов. Когда увидели Святого на горе Гарган во время осады города Сипонта, то отказались от ереси. Тогда лангобарды бежали от врагов своих, на которых нападали.
 3. Архангел дал свой покров юноше, на которого напали близ Афонской горы, тот проявил чудеса храбрости – не выдал место расположения найденной сокровищницы. Позднее здесь же (на Горе Афон) спасенный молодой человек возвел храм в честь своего спасителя. На это он истратил драгоценности из сокровищницы.
 4. Известен также случай из жизни наследника и его убивцы. Он был записан для памяти среди потомков. Когда богач узнал о том, что молодой человек, живший по соседству, получит наследство, решил убить его. Он совершил несколько попыток. Однако благодаря мощной защите юноша избежал мести богача, выжил – спасался благодаря заступничеству Архистратига. При пособничестве Архистратига молодой человек берет в жены дочь богача. Сам же грешник, возжелавший убить ближнего за наследство, встретил смерть от собственного меча.
 5. Архангел обучил мучеников (Флора и Лавра) езде на лошадях. Оба изображались на иконах, где присутствовали соответствующие мотивы (кони, поводья, которые держит Архистратиг).

Спасение пономаря Архиппа

Так звали пономаря, служившего в церкви, которую сам же возвел в знак благодарности Архангелу за исцеление, дарование жизни своей дочери через воды святого источника той местности. Здесь же и был возведен храм. Однако через много лет пришлось Архиппу столкнуться с язычниками. Они решили уничтожить святое место – затопить, изменив направление 2 русел реки, а пономаря – убить.

Архипп стал молиться Архистратигу. Как результат, Святой явился, ударил жезлом, что привело к образованию расщелины на пути движения реки. Это спасло храм. Город же получил название Хены, что означает «расселина».

Помощь Орлеанской Деве

Сила молитвы помогла и прославленной своими деяниями Жанне Д’Арк. Архангел являлся ей. Считается, что это был один из голосов, которые Дева могла слышать, он же велел короновать Карла VII. При освобождении Орлеана Архистратиг в окружении ангелов явился, сражался вместе с французами.

Спасение Новгорода

Архистратиг защитил город. Об этом событии гласила старческая книга (Волоколамский патерик). Архангел Михаил запретил хану Батыю идти на Новгород (XXI век). Воитель прислушался, позднее ему приходилось видеть изображение Архистратига в Киеве на фреске. Батый узнал того, кто запретил ему ранее захватить Новгород.

Кого из святых еще можно молить о защите

Кроме архистратига Михаила, просить покровительства можно еще у многих христианских святых. Главное определиться, от чего именно Вас необходимо уберечь. Не смотря на то, что обращаться к Всевышнему, Деве Марии и святым можно при любых нуждах житейских, все же есть такие святые, которым Господь за их деяния и подвиги дал благодать оберегать и защищать всех нас.

Так, молитвы о защите на работе, от бесчестья девичьего и от несчастий в дороге произносятся Угоднику Николаю Чудотворцу. От порчи, сглаза, магов, колдунов и наваждений бесов принято обращаться к святым мученикам Киприану и Иустиние.

Нельзя забывать и об обращении к своему Ангелу-хранителю, ведь он самый близкий и первый Ваш заступник и покровитель, что готов прийти на помощь по первому зову.

Помимо этого, чтобы с Вами всегда была очень сильная защита от бед необходимо быть ближе к Господу, жить церковной жизнью. Ведь самый лучший оберег от несчастий и неприятелей это искренняя вера в Бога и Его силу. Следует посещать церковь, участвовать в таинствах церковных – причастии, исповеди. Так, мы всегда будем под присмотром Господа и Ангела-хранителя.

Храни Вас Господь!

Молитва Архангелу Михаилу – очень сильная защита

Молитва Архангелу Михаилу – очень сильная защита

На иконах верховный ангел изображен с острым, длинным мечом в руке. Это оружие для победы над злыми силами, оно отсекает человеческие тревоги и страхи. Он помогает людям избавиться от лживости, зла и отводит от соблазнов. Он первый защитник всех, кто следует законам Божьим .

Популярные статьи  Грех тщеславия в православии

Есть одна сильная молитва, которая была написана на паперти церкви Архистратига Михаила, Чудового монастыря в Кремле, который после октябрьского переворота был взорван. Если в течение всей жизни, каждый день читать эти строки, то в результате человек получит очень сильную защиту:

 • от лукавого;
 • от злых людей;
 • от сглаза и других магического воздействия;
 • от искушений;
 • от внезапных нападений и ограблений;
 • от трагических событий.

А так же, эти слова, обращенные к верховному ангелу, помогут избавиться душе от адовых мук. Необходимо написать на клочке бумаги имена своих детей, родителей, близких, в общем, всех, за кого Вы просите. Далее, читая прошение к ангелу, следует называть все написанные имена, там, где есть (имя).

А, дважды в году, в 12 часов ночи – с 20го на 21е ноября, в Михайлов день, и с 18го на 19е сентября, в день почитания Архангела, необходимо просить за всех умерших, называя всех поименно. И при этом к прошению добавлять фразу «и всех сородников по плоти Адамова колена».

Вот с какими словами обращаются к верховному ангелу:

«О Господи Боже Великий, Царю Безначальный, пошли, Господи Архангела Твоего Михаила на помощь рабу твоему (имя) изъяти мя от враг моих видимых и невидимых! О Господень Архангел Михаиле, излей миро влагостыни на раба своего (имя). О Господень Михаиле Архангеле, демонов сокрушителю!

Запрети всем врагам, Борющимся со мною, сотвори их яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицем ветра. О Господень великий Михаиле Архангеле, шестикрылатый первый княже и воеводе невесных сил, Херувим и Серафим! О Господень угодный Михаиле Архангеле! Буди ми помощь во всем: в обидах, в скорбях, в печалех, в пустынях, на распутиях, на реках и на морях тихое пристанище! Избави, Михаиле Архангеле, от всякия прелести диавольския, егда услышиши мя, грешнаго раба своего (имя), молящегося тебе и призывающего имя твое святое, ускори на помощь мою, и услыши молитву мою, о Великий Архангеле Михаиле!

Поведи вся противящиеся мне силою честнаго животворящего креста Господня, молитвами Пресвятые Богородицы и Святых Апостол, и Святаго Николая Чудотворца, Святаго Андрея Юродивого и Святаго Пророка Божия Илии, и Святых великомученик Никиты и Евстафия, Преподобных Отец всех святителей и мученик и всех святых небесных сил. Аминь.

О, Великий Михаиле Архангеле, помоги мне грешному рабу твоему (имя), избави мя от труса, потопа, огня, меча и врага льстивого, от бури, от нашествия и от лукавого. Избави мя, раба твоего (имя), великий Архангеле Михаиле, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Паломничество к иконам святого

По всей стране имеется огромное количество церквей и храмов, посвященных архистратигу. Нет ни единого дома Божьего, где бы не находился образ его в иконостасе, на фресках или иконах. И куда бы, Вы не зашли, за помощью Высших сил Небесных – везде можно обратиться к этому Божиему служителю.

Когда нет больше сил поможет эта молитва. Очень мощная сила!

Очень сильные молитвы архангелу Михаилу

Молитва главному архистратигу Михаилу обязательно должна произноситься от чистого сердца

Очень важно отношение верующего человека к молитве. Молитвенное обращение не должно превращаться в магический ритуал или заговор

Такая установка противоречит концепции православной веры. Молиться святому нужно, уповая на его милость и снисхождение. Необходимо верить, что он не пошлет ничего, что может принести вред человеку.

ЧИТАТЬ Признаки порчи и сглаза, их основные отличия, методы диагностики и снятия

Для каждодневной защиты

Молитва архангелу Михаилу о защите в каждодневных делах помогает обрести спокойствие в суете будней. Каждый день мы сталкиваемся с новыми трудностями и задачами. Молитва святому помогает уладить свои дела мирно, не вступая ни с кем в конфликты.

Сильнейшей защиты от врагов

Защитные молитвы архангелу помогают нейтрализовать коварные замыслы врагов. У каждого человека есть недоброжелатели, особенно если он имеет счастливую семью или занимает ответственную должность. Человеческая зависть может довести человека до болезни. Чтобы этого избежать, нужно знать сильные молитвы.

От дурного глаза и порчи

Злой маг или колдун может навести на человека сильную порчу. После такого колдовского ритуала он потеряет аппетит, начнет болеть, отношения с друзьями и близкими начнут разваливаться, карьера тоже пойдет под откос. Такие же неприятности начинаются, когда на верующего наводят сглаз. Развеять колдовские чары помогают сильные православные молитвы Михаилу.

Об усопших близких

Архистратиг Михаил продолжает защищать верующих после их смерти в духовном царстве. Его можно попросить о покое своих усопших родственников. Называя умерших, необходимо использовать имена, которые дали им при крещении. Весь многовековой опыт церкви говорит о необходимости молитвенной помощи для усопших.

Даже короткая молитва архистратигу Михаилу придает сил и помогает почувствовать себя лучше и сильнее. Молиться архангелу можно и в домашних условиях, и в православном храме. Читать молитву лучше всего по памяти, так удастся лучше сосредоточиться.

Чтобы всегда иметь сильную защиту от бед, необходимо быть близко к Богу, жить церковной жизнью. Искренняя вера и есть лучший оберег от несчастий.

За кого молятся святому Архангелу Михаилу

В имени его заключено вечное восславление Бога: «Ми ка эл» в переводе с древнееврейского означает «Кто как Бог». Смысл фразы непосвященному человеку сложно понять. Она означает «никто не равен Богу». Другой вероятный смысл – «который, как Бог», т. е. «наделен полномочиями Всевышнего для помощи людям, чья душа зачерствела или нуждается в исцелении, укреплении веры или любви».

К Архангелу обращаются по разным поводам, чаще всего: об исцелении души, когда она страдает и скорбит, при болезнях, переезде, помощи правителю в обретении мудрости, о сохранении России. Можно читать молитвенные тексты за здравие близких: детей, родителей, других родственников, а также людей, которые не являются таковыми по крови (друзья, названые сестры, братья, приемные родители и др.). Это очень сильный оберег – защита от злых сил. Также к Архистратигу обращаются с просьбой дать терпения, смирения, укрепить веру, преодолеть искушение, соблазн.

Очень сильная защита и помощь верховного ангела

Так, как Архистратиг Михаил является главой воинства небесного, к нему принято обращаться о помощи в исцелении недугов, о защите от врагов, о защите в опасные времена своего Отечества, и о возвращении воинов из походов. Просят помощи его и при постройке нового дома, он способствует счастливой жизни и защитит жилище от бедствий и воров.

Лучшая статья для Вас, переходите: Молитва на успешную торговлю Серафиму Саровскому и Николаю Чудотворцу

С мольбой к ангелу можно обратиться, как дома, так и заказав молебен с акафистом в храме. Некоторые считают, что защита от врагов и бедствий в молитвенной форме является неким оберегом. Но это представление не верно. Прошение к высшим Небесным силам ни в коем случае нельзя рассматривать, как оберег или заклинание, что обладает собственной силой.

Так же нельзя утверждать, что один святой сильнее другого, или одна молитва сильнее поможет, нежели другая. Все потому, что в мольбе идет личное обращение к святому, для того чтобы он молил Всевышнего о нас грешных. А Господь уже помогает и покровительствует нам по обращению святых.

Вот такими словами обращаются к Михаилу, чтобы он помог защититься от не приятелей и болезней:

В каких случаях можно молиться Михаилу Архангелу

Трудные ситуации на жизненном пути человека заставляют его обращаться к высшим силам. Архангел Михаил поможет в следующих жизненных ситуациях, с которыми человек не смог бы справиться сам:

Молитва Архангелу Михаилу – очень сильная защитаМолитва Михаилу Архангелу

 • состояние растерянности в сложной ситуации;
 • помощь в трагических ситуациях;
 • защита от недоброжелателей;
 • оберег от негатива/ порчи;
 • просьба в решении определенного вопроса;
 • помощь в определении жизненного предназначения;
 • просьба придать жизненных сил и терпения;
 • при состоянии тревоги и страха.

Можно обращаться к защитнику не только в этих ситуациях, он услышит любого просящего, только необходимо просить искренне, и с верой в силу молитвы.

Популярные статьи  Можно ли употреблять алкоголь православным?

Мир, созданный Богом, многогранен, прекрасен и наполнен разумными существами. Ангелы- это творения Господа, которые являются посредниками между человеком и Богом. Они несут человечеству волю Отца Небесного, с которой человек должен смириться и достойно вынести все испытания.

Текст молитвы Архангелу Михаилу – сильнейшая защита, на русском языке с ударением

Прежде обращаются к Господу, испрашивают защиты через Архистратига от врагов видимых и невидимых. Затем уже молятся главенствующему ангелу о прекращении нападок злых людей, сущностей через Животворящий Крест Господень, молитвы Апостолов, Хранителя, а также Святых (Чудотворца Николая и других). При этом призывается на помощь все войско небесное под руководством Михаила. Через его покровительство испрашивают и помощи в преодолении собственных греховных страстей.

Отправьте эту молитву близким

Молитва Архангелу Михаилу – очень сильная защита Скачать на телефон текст молитвы Архангелу Михаилу

Отправьте эту молитву близким

Молитва Архангелу Михаилу – очень сильная защита Распечатать текст молитвы Архангелу Михаилу

Отправьте эту молитву близким

Молитва Архангелу Михаилу – очень сильная защита

К кому еще обратится за покровительством?

Чтобы понять к кому из христианских святых обратится, нужно опираться на причину беспокойства.

К Киприану и Иустиние обращаются люди, пострадавшие от вмешательства бесов, порч и сглазов. Для того, чтоб уберечь девушку от бесчестья, близких и себя в дороге и работе молится нужно Угоднику Николаю Чудотворцу.

Человека во всех его днях сопровождает ангел-хранитель, поэтому в любой момент можно обратится к нему за поддержкой.

Участие в церковной жизни поможет быть ближе к Богу. Приходите на причастия, исповедуйтесь и не избегайте других церковных таинств. Только вера в Господа поможет избежать проделок лукавого и других напастей. Будьте на виду у Господа и ангела-хранителя, чтобы они могли в любой момент прийти на помощь. А вы узнали их голос.

И пусть Господь Вас хранит!


К отцу Гавриилу пришла мать погибшего сына и спросила: – Почему уходят молодые из этой жизни? Старец отвечал: – В одной деревне у одной верующей женщины погиб единственный сын, и она пожаловалась Богу: «Я из-за любви к Тебе много насмешек, издевательств и нужды терпела. Кроме меня, здесь не было верующих. Ты же отнял у меня сына. Почему Ты забрал его?!». Продолжение в Телеграм – Читать ответ

Примеры ритуалов с молитвами

С почитанием Архистратига Михаила у православных связано две большие осенние даты: 19 (6) сентября и 21 (13) ноября. В ночь с 18 на 19 сентября и с 20 на 21 ноября принято совершать службы во имя Архангела Михаила, обращаясь к нему с молитвами за умерших родных и близких, называя каждого поимённо. В заключительной фразе прошения следует прибавлять: «и всех сородников по плоти Адамова колена».

Торжественные даты связаны с событиями, описанными в Библии:

 • Воспоминание о Чуде Архангела Михаила при Хонех (19 сентября).
 • Собор Архангела Михаила и проч.бесплотных сил небесных (21 ноября).

Согласно Священному Писанию, в эти два дня Господь разрешил Верховному Воеводе с его Воинством помогать душам, обречённым на вечные мучения. Архангел Михаил опускает по очереди белоснежные крылья в озеро огненное, в котором черви-змеи грызут тела грешников, и на крыльях выносит бессчётное множество душ из ада. Молитвами православные могут помочь душам близких очиститься от скверны и попасть в рай

Поэтому так важно усердно молиться в дни почитания Архистратига

Молитву нужно произносить многократно

Есть короткая молитва, которую следует многократно произносить в канун праздников Св.Михаила:

«Cвятый Архангеле Божий Михаиле, если мои сродники (имена усопших…) находятся в огненном озере, то выведи их из вечного огня своим благословенным крылом и приведи их ко Престолу Божию и умоли Господа нашего Иисуса Христа чтобы простил им их грехи».

Когда кто-то из близких верующего находится в горячих точках или против человека стоятся козни, он испытывает вражду со стороны коллег, нужно обратиться к Архангелу Михаилу за помощью с защитной молитвою:

«О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его. О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков».

Через эту молитву испрашивается заступничество Св.Михаилом перед Богом, и Архангел создаёт духовный щит, оберегающий молящегося.

Сильная защита Небесного ангела

Архангел Михаил имеет воинский статус и является покровителем всех воинов. Ему возносят молитвы о защите от врагов и о жизни воинов в походе. При угрозе войны народ просит помощи именно у архистратига. При закладке и строительстве жилья, люди возносят молитвы к верховному ангелу для защиты от воров, врагов и напастей.

В акафинском храме можно заказать молебен архангелу, но обратится к небожителю можно и дома. Ошибочно считать, что молитвы в святынях выступают гарантом безопасности. На самом деле сама по себе молитва не имеет силы. Нельзя думать, что один ангел могущественнее и лучше слышит просьбы. Каждая молитва имеет великую силу. Молящийся преподносит мольбы к святому, а святой просит о нем Господа.

Чтобы помогал от напастей Михаил, необходимо молится:

«О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его. О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь».

рекомендуем к прочтению

 1. Акафист Тихвинской Божей матери
 2. Акафист Жировицкой Божьей Матери
 3. Акафист прибавление ума

Кому помогает архистратиг

Михаил Архангел приходит на помощь любому человеку остро в нем нуждающемуся, пол и нация значения не имеют. Человек может быть убежденным атеистом, святой придет и ему на помощь – все люди ходят под Богом и имеют право на помощь в любой ситуации и с любым мировоззрением:

 • Путешественник должен читать молитву Архистратигу о защите в пути и доброй дороге. Покровитель поможет без приключений добраться до точки назначения в добром здравии;
 • человек, вступивший на неправильный путь, может обратиться к Архистратигу, и Михаил поможет разобраться в жизни и в себе;
 • Архангел уничтожит любые страхи и черные мысли, вернет хорошее расположение духа и подарит счастье;
 • людям, которым не достает в жизни терпения, молитва святому, наполнит тело жизненными силами и принесет выносливость;
 • существует специальное прошение Архангелу Михаилу, которое сбережет от зла, сглаза, порчи и другого черного магического воздействия. Колдовство отступит после определенных слов. « молитва от сглаза и порчи».

Человек, который не знает слова молитвы к Архангелу, всегда может обратиться к нему своими словами. Михаил обязательно услышит просящего.

Молитва к Михаилу не служит оберегом или амулетом от Дьявола – это общение к Господу Богу через конкретного духа, который призван помогать людям. Все покровители без исключения владеют одинаковой силой и обязательно помогут нуждающимся. Главное – это вера, без нее ничего не получится.

Множество христианских святых помогают людям, если к ним обратиться за помощью. Богородица и сам Господь Бог придут на помощь каждому из нас. Молитву Николаю Чудотворцу читают, когда необходима помощь в труде, или нужно обеспечить безопасный путь. Святые угодники Киприан и Иустиния даруют оберег от сглазов и других темных сил.

Ангел-Хранитель постоянно находится рядом с крещеным человеком и всячески поддерживает его. Все мы должны понимать, что лучшая защита любой беды – вера в Господа Бога. Когда будет необходимо, Всевышний направит к просящему одного из своих святых ангелов или поможет сам.

Рубрика вопрос–ответ

Существует несколько молитвенных текстов для обращения к Архистратигу. Среди них есть защитный – от порчи и колдовства, а также молитва, которую читают, когда нужна помощь, и другие. Если возникают вопросы, как правильно выбрать священный текст, нужно обращаться к священнослужителю. Это можно делать онлайн на сайте.

Популярные статьи  Молитвы Вонифатию Тарсийскому

Кто должен просить о помощи у Архангела Михаила?

Мнение эксперта
Отец Иннокентий

«Болящий, страдающий, подверженный искушению человек должен чаще устремляться к Господу, для этого можно читать молитвы его сподвижникам. Сила помощи Архистратига очень велика, благодаря чему исцеляются от недугов, выводят на чистую воду врагов. Также спасаются от воздействия недобрых людей. Однако и чистый душой тоже должен устремляться ко Всевышнему и через Архистратига, Святых. Это способствует укреплению веры, усилению любви».

Почему и в каких случаях действует и помогает молитва?

Мнение эксперта
Отец Иннокентий

«Изменяющий свою душу, характер, помыслы заслуживает на быструю помощь от Бога нашего Иисуса и отца Его, а также Святого Духа. При этом не имеет значения, сколько грехов ранее было совершено. Порой сильные глубинные изменения души за несколько дней или неделю дают лучше результаты, чем многолетнее преодоление преград на своем пути, жизненной дороге, т. к. это показатель готовности человека войти в Царствие Божие – побороть грехи, пагубные страсти. Покаяние – одна из основ при обращении к Богу по православным канонам».

Молитва Архангелу Михаилу – очень сильная защита

Как и кому разрешается обращаться с прошением о сильнейшей защите?

Мнение эксперта
Отец Иннокентий

«Господь принимает молитву от верующих людей, но и не отказывается от неверующих, грешников, а дает возможность измениться через испытания. Архистратиг же может оказать помощь любому, кто открыл свое сердце для искренней молитвы. В этом случае обращаются к самому Господу через его главного сподвижника. Архистратиг поможет испросить прощения за грехи, молиться об исправлении судьбы».

Что есть главное в молитве к святому?

Мнение эксперта
Отец Иннокентий

«Любовь к Богу, вера в него и его помощь, покаяние, признание свой греховной сути и устремление у изменению духи, характера – это основные моменты, без которых молитва может быть неполной, даже если читается на церковнославянском языке, перед образом во храме с выполнением крестного знамения

Важно внутреннее состояние человека. Самые сильные изменения дает искренняя молитва, а не техническое выполнение правил».

Почему не каждый получает защиту от Архистратига

Мнение эксперта
Отец Иннокентий

«Многое зависит от того, как испрашивались блага при чтении молитвы, покаялся ли человек, поблагодарил ли за все, что имеет. Иногда верующий не получает того, о чем просит, а неверующий, наоборот, получает сполна. Тут зависит результат от мощного посыла: чем сильнее внутренние изменения при прочтении текста, тем лучше результат: дети будут здоровы, отношения в семье наладятся, беда обойдет стороной, на работе станет меньше проблем».

Молитва Архангелу Михаилу – очень сильная защита

Как изображают Архангела Михаила

Сохранилось множество изображений архангела Михаила. В основном он изображен в латах, с красным плащом за спиной. По виду доспехов можно определить время создания витража или иконы. Военное обмундирование святого соответствует эпохе, когда был создан культурный и религиозный портрет. На более ранних полотнах в основном архангел предстает в римских латах, с огненным мечом и щитом в руках.

На голове у архангела нет шлема. Только корона – символ власти. Когда щит повернут лицевой стороной, то на нем видны греческие буквы, крест и звезда Давида. При изображении в полный рост в ногах воина поверженный им змей или дракон.

Западные живописцы считали весы важным атрибутом святого. Ему предстоит во время Страшного суда отмерять добрые и злые поступки людей, определяя их место в раю или аду. На отдельных картинах священного воина рисуют со штандартом или знаменем в руках. В латинских книгах он является знаменосцем Пресвятой Троицы и спасения.

Русские православные иконописцы изображали архангела на крылатом коне с боевым рогом у рта. В руках его книга, меч или крест, которыми он поражает дракона. Такой образ рисовали в основном в 16-17 веках, святого именовали Михаил Воевода.

На картинах разных периодов пытались изобразить сюжеты из жизни святого. Чаще всего демонстрировали чудо в Флоре и Лавре. Архангел научил местных жителей править лошадьми, сделал их покровителями животных.

Святой Михаил часто упоминается в священных книгах:

 • Ветхий и новый завет.
 • Книга пророка Даниила.

В Апокалипсисе описывается собранное им войско и битва архангела с Люцифером.

В религиозной литературе кроме канонических текстов существуют апокрифы. Они не получили официального признания церкви, но содержат много интересных моментов

Важность и значимость святого Михаила для древних евреев описывается в книге Еноха

Короткая молитва арх. Михаилу на каждый день

Ежедневная молитва Святому звучит так:«Святый Архангеле Михаиле, отгони от меня, раба Божьего (собственное имя) острым молниеносным мечом своим духа лукавого, искушающего меня греховными соблазнами. О великий архистратиже, победитель демонов! Спаси и сохрани душу от злых козней всех врагов моих видимых и невидимых, сокруши и победи всех моих недругов, желающих мне зла. Защити меня от страданий и недугов, напрасной, ранней смерти без покаяния. Умоли Господа о прошении всех моих прегрешений, в которых я искренне раскаиваюсь. Аминь».

К примеру, обращение может начинаться словами:«Архангел Михаил, услышь мою просьбу и помоги мне…».

Чудеса

Спасение Сипонта

Когда в 630 г. античный город Сипонт, захваченный язычниками, буквально утонул в кровавых распрях, епископ города денно и нощно молился Богу о защите мирных граждан. Появившийся во всём своём воинском убранстве Архангел Михаил так напугал грешников, что те перешли в святую веру.

После одержанной победы святой отказал горожанам в просьбе построить храм в его честь в центре города. Явившись к епископу во сне, св.Михаил указал место для храма в окрестностях Сипонта. Когда церковь построили, в ней начал бить чудесный источник, исцеляющий от любых недугов.

Чудо в Хонех

Архангел Михаил всегда на стороне Бога

С тех пор чудодейственной силой святой воды пользовались все, жившие вокруг. Многие язычники, исцелившись, обращались в веру. Но те, кто потворствовал силам Тьмы и проклинал дары Божии, старались всячески навредить храму и его служителям. В злобе направили язычники русла двух горных рек на храм, желая разрушить каменные стены взбесившейся водой. Преподобный старец Архипп, 60 лет служивший при храме, воззвал к небесному защитнику с просьбой спасти храм от разрушения. Явившийся Архангел рассёк скалу надвое, отведя опасность от церкви.

Меч в руке Архангела Михаила служит напоминанием о том, как был свергнут с небес восставший Денница. Этим мечом посланник Господа защищает всех верующих, избравших праведный путь и стремящихся всеми силами бороться с грехами и душевными слабостями. Этот же самый меч он заносит над теми, кто служит Сатане и множит несправедливости и страдания на земле.

У каждого православного человека есть выбор: принять защиту Архистратига, заслужив её богоугодными делами, или в страхе ждать божьей кары на Страшном суде.

О чем молятся защитнику

Архангел борется не только с темными силами зла, он поддерживает людей в горе и испытаниях. Любая искренняя молитва услышана, поэтому получить защиту от святого архангела Михаила можно обратившись к нему. Он заступится и противодействует любому злу.

К святому обращаются с различными прошениями:

 • помочь в жизненных проблемных вопросах;
 • поддержать в дальнем путешествии;
 • защитить от бедствий, несчастий, темных сил;
 • помочь в исцелении;
 • дать сил, терпения и крепости духа.

Также к нему обращаются с просьбой оградить от воров, грабителей и мошенников. Он благодетель людей, пострадавших от военных действий и стихийных бедствий. Обращаются к нему в большой горечи и отчаянии.

Читать молитву Михаилу архангелу о защите на каждый день может любой человек:

 • от беды, войны и скорби;
 • от злых и темных сил, непредвиденных событий и бедствий, смерти, различных проблем.

Ангел поддержит растерявшихся лиц, которые утратили смысл жизни. Укрепить веру, устранить страсти, тоску, волнения и переживания. Придаст смелости и терпения, избавит от эгоизма и гордыни.

Оцените статью
Добавить комментарии